imageshhGIS tehnologija je namenjena upravljanju prostorno orijentisanim podacima. Upotreba GIS tehnologija kao alata, ima za cilj efikasnije, ekonomičnije i modernije dobijanje a isto tako i upravljanje informacijama u isporuci gasa kao i u održavanju infrastrukture poput gasovoda, vodovoda, toplovoda, kanalizacije i sl.

Imajući u vidu sveobuhvatnost GIS tehnologije firma ORBIS d.o.o. pruža usluge kako postavljanja geografskog informativnog sistema (GIS), tako i usluge edukacije u primeni GIS tehnologija.

Kurs iz primene GIS tehnologije i postavljanje geografskog informacionog sistema čine sledeće faze:

1. Pripremna faza:

  • definisanje softverskih i hardverskih potreba
  • nabavka i instalacija opreme (ukoliko je to potrebno)
  • definisanje ljudskih kapaciteta
  • digitalna priprema karata (skeniranje, georeferenciranje i digitalizacija)

2. Edukacija:

  • upoznavanje sa GIS-om

3. Obuka i savetovanje:

  • obuka se sastoji od 5 termina kroz konkretne situacije iz prakse
  • savetovanje.

imagesNakon postavljanja GIS- a i adekvatne obuke, jednom formirana digitalna karta je “živa” u smislu da je veoma lako unositi promene sa terena, štampati delove ili celu kartu, menjati razmere, unositi različite podloge kao što su katastar ili avio snimak (ortofoto)...

Prednosti grafičkog (geografskog) dela GIS sistema su:

  • precizne površine (na osnovu kojih se računaju svi elementi sistema)
  • lako menjanje i promena (bilo na terenu ili u kancelariji)
  • upotrebom džepnih računara (PDA) moguće je "preneti kancelariju na teren" (navigacija, menjanje i unos podataka na terenu i prenos podataka u računar su mnogo efikasniji)

Princip koji primenjujemo je autonomija u radu, odnosno, da jednom uspostavljen sistem u okviru preduzeća bude nezavistan i da ljudi budu osposobljeni da sami rešavaju svakodnevne probleme. Stoga smatramo da je vrlo važno odrediti ljude koji će biti u stanju da usvoje ova specifična znanja, da ih nadograđuju i primenjuju u skladu sa našom praksom.

Bookmark and Share