PROGRAMSKI PAKET ZA IZRADU INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

PREDMER I PREDRAČUN - Verzija 5.00

         Posle 15 godina uspešnog rada pod DOS-om program Predmer i predračun je u proleće 2003. godine doživeo novo izdanje, sada za rad pod Windows operativnim sistemom. Sve dobre osobine starog programa, tokom godina usavršavanog savetima samih korisnika, prenete su u novu verziju sa znatno poboljšanim korisničkim interfejsom koji omogućava Windows okruženje. Primenom tzv. Tree-view tehnologije obezbeđena je izuzetna lakoća pri radu i preglednost. Nova verzija daje rezultat u obliku koji koriste Microsoftov paket WORD ili Open Office Writer. Ovim programima dodatno može da se interveniše, naknadno menja oblik, ubacuje ili izbacuje neki deo, menja vrsta slova, štampa na bilo kom štampaču, prenosi putem elektronske pošte, itd. Ovakvim pristupom rešen je i problem kompatibilnosti budući da rezultat može da se koristi na svim Windows platformama, pod Linux/Unix operativnim sistemima, čak i na Macintosh računarima.

Paket je podeljen u tri celine:

KATALOG RADOVA omogućava unos, ispravke i pregled opisa radova koji su potrebni za izradu predmera i predračuna. Svi radovi nose odgovarajuću šifru koju                             dodeljuje                             sam korisnik i na koju se pozivamo pri unosu količina. Može se definisati                             99 grupa radova (npr.: zemljani, betonski, zidarski, stolarski, ...), a u okviru svake grupe do 999 specifičnih radova. Pored teksta koji opisuje rad, unosi se jedinica mere i jedinična cena rada. Rad sa katalogom radova je brz i jednostavan i nudi mogućnosti unosa i korekcije opisa radova, pretraživanja i listanja, brisanja i automatsku promenu svih cena u grupi za određeni procenat. Dugogodišnji rad velikog broja korisnika doveo je do formiranja baze opisa radova sa 30 grupa i preko 2600 opisa. Za korisnike verzije programa pod DOS-om obezbeđen je program za konverziju kataloga u novi oblik. Za korisnike koji imaju formiranu bazu u drugom obliku postoji mogućnost izrade programa za konverziju u novi oblik.

OBRADA KOLIČINA omogućava unos, ispravke i pregled količina potrebnih za određeni objekat pozivanjem na šifre date u katalogu radova. Količine se unose                             ili kao unapred sračunate ili kao elementarne mere iz kojih se, uz naznaku načina obrade, sračunavaju konačne količine za koje se štampaju dokaznice mera. Za svaku stavku može da se koristi posebna cena ili cena iz kataloga radova. Uz svaku poziciju može se dati i napomena koja                             bliže određuje vrstu posla. Za korisnike verzije programa pod DOS-om obezbeđen je program za konverziju količina u novi oblik.

Program omogućava sledeće vrste obrada:

  • računanje površina ili zapremina (pravougaonik, trougao, trapez, krug, omotač valjka, kvadar, zarubljena piramida, zarubljena kupa, valjak)

  • računanje količina direktnim upisivanjem dokaznice.

  • poziv na ranije izračunatu poziciju

  • izuzimanje površine ili zapremine

  • izuzimanje ranije sračunate pozicije

  • svođenje cene po površini na cenu po komadu

  • upisivanje već sračunate količine.

Redosled unosa podataka nije strogo određen tako da se prvo mogu unosti stavke za koje imamo podatke a naknadno unositi podaci koji hronološki dolaze ranije. Objekat se može podeliti na više delova tako da svaki deo radi posebna osoba i potom se ti delovi mogu spojiti u celinu.

ŠTAMPANJE PREDMERA I PREDRAČUNA (Konverzija u WORD) daje sračunate podatke                             za sve pozicije, međuzbirove i zbirove po grupama radova i na kraju rekapitulaciju svih radova. Postoji mogućnost štampanja posebno predmera, posebno predračuna ili predmera sa predračunom, kao i štampanje predračuna bez cena (za dostavljanje ponuda, npr.). Omogućena je promena dimenzija dokumenta, margina, vrste slova i veličine, kao i promena svih cena za određeni procenat i izbor oblika predmera i predračuna. Pre početka svake nove grupe radova, moguće je, automatski štampati opšti opis za tu grupu radova.

Bookmark and Share